Statut

Stowarzyszenia Rodzin „Otwarty Umysł“ w Rzeszowie

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Rodzin pod nazwą „Otwarty Umysł“ w Rzeszowie (zwane dalej „Stowarzyszeniem“) jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiadającym osobowość prawną. Działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, statutu i regulaminów.

§ 2

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Rzeszów.
3. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność przez czas nieograniczony.

§ 3

Stowarzyszenie może należeć do organizacji krajowych i międzynarodowych o tym samym lub podobnym profilu działania a także w ramach realizacji swoich zadań statutowych utrzymywać kontakty z podmiotami zagranicznymi.

§ 4

Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
Stowarzyszenie do realizacji swoich celów statutowych może zatrudnić pracowników, w tym również własnych członków.

Rozdział II

Cele i środki realizacji

§ 6

Cele Stowarzyszenia znajdują się w sferze zadań publicznych i zmierzają do:

a) świadczenia różnorodnych form pomocy społecznej rodzinom i osobom chorującym psychicznie, pozostającym w trudnej sytuacji oraz wyrównywanie ich szans życiowych

b) inicjowanie i organizowanie samopomocy wzajemnej w dążeniu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, w tym zapewnienia opieki i ochrony prawnej

c) popularyzacji nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr tradycji, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

d) promocji i ochrony zdrowia, w tym zwłaszcza zdrowia psychicznego, organizacji działalności rehabilitacyjnej

e) działalności charytatywnej i na rzecz osób niepełnosprawnych

f) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

g) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

h) upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury tradycji

i) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

j) działalności na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym

k) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji

l) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami

§ 7

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób chorych psychicznie, ich rodzin, opiekunów oraz osób wymagających wsparcia psychicznego

§ 8

Dla realizacji powyższych celów Stowarzyszenie:
a) prowadzi działalność informacyjno-edukacyjna dla osób chorych psychicznie, rodzin i całego społeczeństwa na temat chorób i zaburzeń psychicznych, ich leczenia i zapobiegania

b) współpracuje z psychiatryczną służbą zdrowia w kierunku rozwoju form pośrednich lecznictwa psychiatrycznego: oddziałów dziennych, zespołów hospitalizacji domowej, hosteli, klubów pacjentów psychiatrycznych, środków wsparcia społecznego, mieszkań chronionych, ośrodków rehabilitacji zawodowej

c) pomaga w uzyskaniu pracy oraz wpływa na właściwy stosunek zakładów pracy do zatrudnionych w nich osób z zaburzeniami psychicznymi

d) nawiązuje kontakty i współpracuje z władzami administracji państwowej, samorządowej, organizacjami społecznymi, instytucjami religijnymi

e) przedstawia potrzeby Stowarzyszenia odpowiednim władzom i całemu społeczeństwu

f) upowszechnia idee, cele Stowarzyszenia poprzez korzystanie ze środków masowego przekazu

g) inicjuje prace badawcze i legislacyjne dotyczące warunków życia i bytu ludzi chorych psychicznie

h) organizuje turnusy rehabilitacyjne, imprezy kulturalne, sportowe, turystyczne i inne integrujące osoby niepełnosprawne

i) prowadzi punkt informacyjny i klub dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, oraz reprezentuje osoby niepełnosprawne w urzędach i sądach

j) wszelkie inne działania zmierzające do realizacji celów Stowarzyszenia.
Szczegółowe zasady i warunki realizacji celów określają regulaminy wewnętrzne Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

1. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
· członków zwyczajnych
· członków wspierających
· członków honorowych

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Członkiem zwyczajnym może być wyłącznie członek rodziny, opiekun lub osoba z zaburzeniami psychicznymi.

§ 11

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka posiadająca zdolność prawną deklarująca pomoc Stowarzyszeniu.

§ 12

Członkostwo honorowe może nadać Walne Zebranie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, ludziom zasłużonym w niesieniu pomocy Stowarzyszeniu.

§ 13

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje swoją uchwałą Zarząd Stowarzyszenia.

§ 14

1. Wszyscy członkowie są zobowiązani:
a) dbać o rozwój Stowarzyszenia i realizowanie jego celów
b) przestrzegać postanowień statutu Stowarzyszenia, oraz uchwał władz Stowarzyszenia
c) brać udział w pracach Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni są zobowiązani płacić regularnie składki członkowskie.
3. Członkowie wspierający zobowiązani są udzielać Stowarzyszeniu pomocy na zasadach uzgodnionych z Zarządem.

§ 15

1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo do korzystania z pomieszczeń i urządzeń Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia oraz głos stanowiący na Walnych Zebraniach; mogą korzystać z pomocy Stowarzyszenia i zgłaszać wnioski dotyczące jego działalności.
3. Członkowie wspierający i honorowi maja prawo uczestniczenia w Walnych Zebraniach z głosem doradczym.

§ 16

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1. Wystąpienia za Stowarzyszenia zgłoszonego pisemnie Zarządowi Stowarzyszenia.
2. Wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w wyniku rażącego naruszenia statutu.
3. Skreślenia przez Zarząd Stowarzyszenia z listy członków na skutek nie płacenia przez ponad 6 miesięcy składek członkowskich, nieobecności na 6 kolejnych Walnych Zebraniach lub zgonu.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 17

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata, a ich wybór przez Walne Zebranie odbywa się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

§ 18

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwane dalej Walnym Zebraniem jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz na rok.
2. Pierwsze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia po jego rejestracji zwołuje Komitet Założycielski.
3. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykle większością głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie. W drugim terminie zaś po upływie 1/2 godziny bez względu na liczbę obecnych.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej
b) uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia
c) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
d) udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej
e) nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia na wniosek Zarządu
f) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia
g) zatwierdzanie sprawozdania finansowego
h) podejmowanie uchwal o zmianie statutu Stowarzyszenia
i) rozpatrywanie przewidzianych Statutem odwołań od uchwał Zarządu
j) podjecie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia
k) powołanie pełnomocnika reprezentującego Stowarzyszenie w stosunkach z członkami Zarządu.

§ 20

1. W Walnym Zebraniu z głosem doradczym mogą brać udział osoby zaproszone.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia telefonicznie lub pisemnie wszystkich członków przynajmniej na 7 dni przed terminem Zebrania.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 liczby członków Zarządu lub co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie 4-tygodni od daty złożenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. Jeżeli Zarząd w tym terminie nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, prawo do zwołania go przysługuje osobom, które złożyły wniosek o jego zwołanie.

§ 21

1. Zarząd składa się z siedmiu osób.
2. Zarząd nie może działać, jeśli składać się będzie z mniej niż trzech osób. W takim przypadku Zarząd może jednak podjąć uchwałę określoną
w ust. 3.
3. Zarząd może dokooptować do swego składu na miejsce członków ustępujących nowe osoby, w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Zarządu pochodzącego z wyboru. Osoba dokooptowana do składu Zarządu w ciągu pierwszego roku kadencji Zarządu podlega zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zebranie.
4. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która:
a) pozostaje z członkami Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Otwarty Umysł“ w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia
b) była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
5. W stosunkach pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu, Stowarzyszenie reprezentowane jest przez pełnomocnika powołanego przez Walne Zebranie.

§ 22

1. Zarząd samodzielnie ustala swoją strukturę organizacyjną, w tym także wybiera ze swego grona: prezesa, 2 vice-prezesów, sekretarza i skarbnika.
2. Powołanie vice-prezesa, sekretarza i skarbnika nie jest obowiązkowe.
3. Podział obowiązków pomiędzy członków Zarządu ustala regulamin lub inna uchwała Zarządu.

§ 23

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
b) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania
c) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających
d) występowanie do Walnego Zebrania o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego Stowarzyszenia
e) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych organizacji krajowych lub zagranicznych o tym samym lub podobnym profilu działania
f) powoływanie komisji problemowych lub sekcji w miarę potrzeb w tym zakresie oraz ustalanie zasad ich działalności a także ich nadzorowanie
g) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Stowarzyszenia i zawieranie umów cywilnoprawnych
h) uchwalanie zasad płacenia składek członkowskich oraz wpisowego
i) rozpatrywanie ewentualnych sporów miedzy członkami, wynikłych w ramach działalności Stowarzyszenia
j) wykluczanie członków ze Stowarzyszenia a także skreślenie ich z listy członków w przypadkach określonych Statutem
k) zwoływanie Walnych Zebrań
l) uchwalanie regulaminów
m) podejmowanie decyzji o realizacji zadań publicznych
n) prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia.

§ 24

1. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał, a jego posiedzenia są protokołowane.
2. Zebranie Zarządu zwołuje prezes lub z jego upoważnienia vice-prezes Zarządu. W sytuacjach nadzwyczajnych zebranie Zarządu zwołane może być na wniosek, co najmniej połowy członków Zarządu. Jeżeli Prezes nie zwoła zebrania Zarządu w terminie 7 dni od otrzymania wniosku, prawo zwołania zebrania Zarządu maja osoby, które złożyły ten wniosek.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków.
4. W przypadku niemożliwości zwołania zebrania Zarządu, braku kworum określonego w ust 3 a także w przypadkach nagłych decyzje może podjąć jednoosobowo Prezes. Decyzje te podlegają zatwierdzeniu podczas najbliższego zebrania Zarządu.

§ 25

1. Od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia członka lub skreślenia z listy członków przysługuje osobie, której uchwala ta dotyczy odwołanie do Walnego Zebrania, którego decyzja jest ostateczna. Odwołanie to powinno być wniesione w formie pisemnej, za pośrednictwem Zarządu, w ciągu 14 dni od doręczenia zainteresowanemu kwestionowanej uchwały.
2. Osoba wykluczona lub skreślona z listy członków po upływie 14 dni od doręczenia jej uchwały Zarządu traci wszystkie uprawnienia członka Stowarzyszenia. W przypadku wniesienia odwołania ma ona jednakże prawo uczestniczenia z głosem doradczym w obradach Walnego Zebrania rozpatrującego to odwołanie.

§ 26

1. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków. Przewodniczącego wybiera Komisja na swoim pierwszym zebraniu.

2. Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu na miejsce członka ustępującego inną osobę. Osoba dokooptowana do składu Komisji Rewizyjnej w ciągu pierwszego roku jej kadencji podlega zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zebranie

3. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Dokonuje, co najmniej raz w roku kontroli działania Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem rzetelności i gospodarności.

4. Komisja składa sprawozdanie na Walnym Zebraniu wraz z ocena działalności i wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej

- nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia

- nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej

- nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;.

6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej polowy liczby członków Komisji.

7. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z pisemnymi wnioskami, wynikającymi z ustaleń kontroli i zadania wyjaśnień.

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 27

1. Na majątek Stowarzyszenia składają się:
a) wpisowe i składki członkowskie
b) dotacje, darowizny, zapisy i spadki
c) środki ze zbiórek publicznych
d) dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego
e) środki finansowe z programów Unii Europejskiej
f) inne środki publiczne, w szczególności z dotacji, subwencji a także w związku z realizacją zadań publicznych lub zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
2. Z majątku Stowarzyszenia zabrania się:
- udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi“
- przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
- wykorzystywaniu majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
- zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej określa regulamin.

§ 28

Rachunkowość prowadzi się według obowiązujących przepisów. Rok kalendarzowy jest rokiem sprawozdawczym.

§ 29

1. Dla ważności pism i zobowiązań w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym prezesa lub skarbnika.
2. Dla ważności innych pism wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.

Rozdział VI

Działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego

§ 30

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest działalność w sferze określonych przepisami zadań publicznych, za które Stowarzyszenie nie pobiera wynagrodzenia.
3. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest:
a) każda inna działalność Stowarzyszenia w sferze określonych przepisami zadań publicznych
b) sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także sprzedaż przedmiotów darowizny.
4. Prowadząc działalność odpłatną pożytku publicznego Stowarzyszenie:
a) określa wynagrodzenie pobierane w związku z prowadzona działalnością tak, by nie było ono wyższe od tego, jakie wynika z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności,
b) ustala wynagrodzenia zatrudnionych osób tak, by przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia (niezależnie od rodzaju i treści umowy z tą osobą) przy wykonywaniu działalności odpłatnej pożytku publicznego za okres 3 miesięcy nie przekroczyło 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji celów statutowych należących do sfery zadań publicznych.
Stowarzyszenie nie może prowadzić jednego przedmiotu działalności i odpłatnie i nieodpłatnie.
Działalność odpłatna i nieodpłatna wyodrębnione są organizacyjnie i rachunkowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zakres prowadzonej działalności odpłatnej określa regulamin lub inna uchwała Zarządu.
9. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział VII

Zmiany statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§ 31

Uchwałę o zmianie statutu oraz rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§ 32

W razie rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną oraz postanawia o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.