STATUT

Statut

Stowarzyszenia Rodzin „Otwarty Umysł“

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Rodzin pod nazwą „Otwarty Umysł“ w Rzeszowie (zwane dalej „Stowarzyszeniem“) jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiadającym osobowość prawną. Działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, statutu i regulaminów.

§ 2

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Rzeszów.
3. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność przez czas nieograniczony.

§ 3

Stowarzyszenie może należeć do organizacji krajowych i międzynarodowych o tym samym lub podobnym profilu działania a także w ramach realizacji swoich zadań statutowych utrzymywać kontakty z podmiotami zagranicznymi.

§ 4

Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5

1. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.
2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
3. Stowarzyszenie cały dochód przeznacza na działalność statutową.
4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Stowarzyszenie do realizacji swoich celów statutowych może zatrudnić pracowników, w tym również własnych członków, członków zarządu.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

1) działalność na rzecz osób:
a) niepełnosprawnych
b) z zaburzeniami psychicznymi
c) rodzin i opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi
d) dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną
e) osób starszych (w wieku senioralnym)
f) rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej (w tym niepełnosprawnych)
2) działalność w zakresie pomocy społecznej
3) działalność z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym
4) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
5) oparcie społeczne
6) organizacja działalności rehabilitacyjnej
7) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
8) promocja i organizacja wolontariatu
9) prowadzenie szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych
10) prowadzenie działań integracyjnych w zakresie kultury, sportu i rekreacji, edukacji, wypoczynku.

§ 7

Dla realizacji powyższych celów Stowarzyszenie podejmuje następujące działania:
a) prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, rodzin i opiekunów oraz całego społeczeństwa na temat chorób i zaburzeń psychicznych, ich leczenia i zapobiegania
b) organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, konferencji oraz innych imprez związanych z problematyką ochrony zdrowia psychicznego
c) prowadzenie działalności opiekuńczo – rehabilitacyjnej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
d) prowadzenie szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych
e) prowadzenie działalności wspierającej rodziny
f) współpraca z władzami administracji państwowej, samorządowej, służbą zdrowia, organizacjami pozarządowymi, instytucjami religijnymi, środkami masowego przekazu
g) tworzenie i prowadzenie mieszkań chronionych i hosteli
h) współpraca z PUP, innymi organizacjami w zakresie aktywizacji zawodowej
i) organizacja turnusów rehabilitacyjnych, imprez kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych, turystycznych i innych o charakterze integracyjnym
j) prowadzenie punktu informacyjnego, Dziennego Ośrodka Wsparcia – Klubu Samopomocy „Integra” dla osób z zaburzeniami psychicznymi
k) organizacja wolontariatu

Szczegółowe zasady i warunki realizacji celów określają regulaminy wewnętrzne Stowarzyszenia.

§ 8

Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest:
a) prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, rodzin i opiekunów oraz całego społeczeństwa na temat chorób i zaburzeń psychicznych, ich leczenia i zapobiegania
b) organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, konferencji oraz innych imprez związanych z problematyką ochrony zdrowia psychicznego
c) prowadzenie działalności opiekuńczo – rehabilitacyjnej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
d) prowadzenie szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych
e) prowadzenie działalności wspierającej rodziny
f) współpraca z władzami administracji państwowej, samorządowej, służbą zdrowia, organizacjami pozarządowymi, instytucjami religijnymi, środkami masowego przekazu
g) tworzenie i prowadzenie mieszkań chronionych i hosteli
h) współpraca z PUP, innymi organizacjami w zakresie aktywizacji zawodowej
i) organizacja turnusów rehabilitacyjnych, imprez kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych, turystycznych i innych o charakterze integracyjnym
j) prowadzenie punktu informacyjnego, Dziennego Ośrodka Wsparcia – Klubu Samopomocy „Integra” dla osób z zaburzeniami psychicznymi
k) organizacja wolontariatu.

Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest: a) organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, konferencji oraz innych imprez związanych z problematyką ochrony zdrowia psychicznego
b) prowadzenie szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych
c) tworzenie i prowadzenie mieszkań chronionych i hosteli
d) organizacja turnusów rehabilitacyjnych, imprez kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych, turystycznych i innych o charakterze integracyjnym.

Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

1. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
· członków zwyczajnych
· członków wspierających
· członków honorowych
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 10

1. 3. Członkiem zwyczajnym może być członek rodziny, opiekun lub osoba z zaburzeniami psychicznymi.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd w oparciu o złożona na piśmie deklarację członkowską.
3. Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia
b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu
c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia
d) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi
e) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
4. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
b) regularnego opłacania składek członkowskich
c) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
d) dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

§ 11

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
3. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanym porozumieniu.

§ 12

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

§ 13

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia.
2. Śmierci członka.
3. Wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w wyniku nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
4. Skreślenia przez Zarząd Stowarzyszenia z listy członków na skutek nie płacenia przez ponad 6 miesięcy składek członkowskich.
5. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 14

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata, a ich wybór przez Walne Zebranie odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym (do wyboru Walnego Zebrania) bezwzględną większością głosów.

§ 15

Walne Zebranie Członków
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwane dalej Walnym Zebraniem jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz na rok.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co dwa lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd (w przypadku braku Zarządu, Komisja Rewizyjna i dotyczy to wszystkich przypadków, kiedy zachodzi taka konieczność):
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. Uchwały Walnego Zebrania zapadają większością głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie. W drugim terminie zaś po upływie 1/2 godziny bez względu na liczbę obecnych.
7. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.
8. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 16

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej
b) uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia
c) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
d) udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej
e) nadawanie i pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia na wniosek Zarządu
f) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia
g) podejmowanie uchwal o zmianie statutu Stowarzyszenia
h) rozpatrywanie przewidzianych Statutem odwołań od uchwał Zarządu
i) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia
j/ powołanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej na pełnomocnika w umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nimi.

§ 17

Zarząd
1. Zarząd składa się z pięciu osób.
2. Zarząd nie może działać, jeśli składać się będzie z mniej niż trzech osób. W takim przypadku Zarząd może jednak podjąć uchwałę określoną w ust. 4
3. Osoby chorujące psychiczne mogą być reprezentowane w Zarządzie przez 1 osobę.
4. Zarząd może dokooptować do swego składu na miejsce członków ustępujących lub odwołanych nowe osoby do pełnego składu. Osoby dokooptowane do pełnego
składu Zarządu w ciągu pierwszego roku kadencji Zarządu podlegają zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zebranie.
5. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która:
a) pozostaje z członkami Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Rodzin „Otwarty Umysł“
w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia
b) była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

§ 18

1. Zarząd samodzielnie ustala swoją strukturę organizacyjną, w tym także wybiera ze swego grona: prezesa, wiceprezesa, sekretarza.
2. Powołanie wiceprezesa, sekretarza nie jest obowiązkowe.
3. Podział obowiązków pomiędzy członków Zarządu ustala regulamin lub inna uchwała Zarządu.

§ 19

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
a) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu, regulaminów i uchwał Walnego Zebrania
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
c) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających
d) występowanie do Walnego Zebrania o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego Stowarzyszenia
e) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Stowarzyszenia i zawieranie umów
f) zatrudnianie pracowników
g) ustalanie zasad wynagrodzeń pracowników
h) uchwalanie zasad płacenia składek członkowskich
i) rozpatrywanie ewentualnych sporów miedzy członkami, wynikłych w ramach działalności Stowarzyszenia
j) podejmowanie uchwał w sprawach wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
k) zwoływanie Walnych Zebrań
l) uchwalanie regulaminów
m) podejmowanie decyzji o realizacji zadań publicznych
n) prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia.

§ 20

1. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał, a jego posiedzenia są protokołowane.
2. Zebranie Zarządu zwołuje prezes lub z jego upoważnienia wiceprezes Zarządu. W sytuacjach nadzwyczajnych zebranie Zarządu zwołane może być na wniosek, co najmniej połowy członków Zarządu. Jeżeli Prezes nie zwoła zebrania Zarządu w terminie 7 dni od otrzymania wniosku, prawo zwołania zebrania Zarządu maja osoby, które złożyły ten wniosek.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków.
4. W przypadku niemożliwości zwołania zebrania Zarządu, braku kworum określonego w ust 3 a także w przypadkach nagłych decyzje może podjąć jednoosobowo Prezes. Decyzje te podlegają zatwierdzeniu podczas najbliższego zebrania Zarządu.

§ 21

Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków. Przewodniczącego wybiera Komisja na swoim pierwszym zebraniu.
3 Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu na miejsce członka ustępującego inną osobę. Osoba dokooptowana do składu Komisji Rewizyjnej w ciągu pierwszego roku jej kadencji podlega zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zebranie.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Dokonywanie, co najmniej raz w roku kontroli działania Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem rzetelności i gospodarności.
2. Komisja składa sprawozdanie na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności i wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu.
3. Zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem.
4. Podpisywanie umów z członkami zarządu przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej
a) nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej polowy liczby członków Komisji.
7. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z pisemnymi wnioskami, wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 22

1. Na majątek Stowarzyszenia składają się:
a) składki członkowskie
b) dotacje, darowizny, zapisy i spadki, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług
c) środki z 1% podatku
d) środki ze zbiórek publicznych
e) dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego
f) środki finansowe z programów Unii Europejskiej
g) środki z partnerstwa publiczno-prywatnego
h) dochody z wynajmu nieruchomości będącej w użytkowaniu Stowarzyszenia
i) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki)
j) wpływy z innych źródeł.

1. Z majątku Stowarzyszenia zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi“
b) przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
c) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej określa polityka rachunkowości.

§ 23

1. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

§ 24

1. Osoby zatrudniane do realizacji celów statutowych za swoją pracę wynagrodzenie mogą otrzymywać tylko z dotacji zadań publicznych.

§ 25

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach majątkowych i niemajątkowych uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym prezesa lub wiceprezesa i jednego członka zarządu.
2. Do podpisywania umów z członkami zarządu oraz rozstrzygania sporów między nimi a Stowarzyszeniem uprawniony jest przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Rozdział VI

Zmiany statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§ 26

1. Uchwałę o zmianie statutu oraz rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§ 27

1. W razie rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną oraz postanawia o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.